Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rekeningnummer diaconie:

NL02FVLB0699543320

t.n.v.

Diaconie Protestantse

Gemeente Zwolle

Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle.

 

 

VOORAANKONDIGING  TOERUSTINGSAVOND

 

Op woensdag 28 november 2012 is er een toerustingsavond voor diakenen en diaconale werkers van de verschillende kerken en religieuze organisaties. Overigens worden ook anderen met affiniteit met het onderwerp uitgenodigd.

De avond wordt gehouden het wijkcentrum van de Oosterkerk, aanvang 19.30 uur.

Aan de avond wordt meegewerkt door organisaties die direct betrokken zijn bij het onderwerp.

Er kan op deze avond twee van de drie volgende workshops worden bezocht die per workshop 45 minuten duren.

 

  • Presentatie project ‘Ruimte voor anders zijn’. Dit is een project waarbij men mensen met een psychiatrische achtergrond beter wil laten integreren in de samenleving. Met name aan de kerken wil men hierbij een rol toebedelen. Janneke Dijkhof, maatschappelijk activerings- werkster van de PKN Noord-Oost Nederland weet hier alles van.

 

  • Exodushuis in Zwolle. De afgelopen jaren is de oud diaconaal predikant Lútzen Miedema hierbij nauw betrokken geweest. Inmiddels is er in Zwolle een pand op het oog. Exodus biedt opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden in de laatste fase van hun straf. Sleutelwoorden hierbij zijn: wonen, werken, relaties en zingeving.

 

  • Ontwikkeling rondom de Wmo. Hierover is het nodige gaande. Vertegenwoordigers van de werkgroep Zorg en Welzijn van het Diaconaal Platform Zwolle die ook zitting hebben in de Wmo-adviesraad kunnen ons hierover bijpraten.

 

Medio november ontvangt u een agenda. Ook treft u te zijner tijd meer informatie aan op de website: www.diaconiezwolle.nl