Diaconie - Home Diaconie Prtestantse Gemeente Zwolle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rekeningnummer diaconie:

NL02FVLB0699543320

t.n.v.

Diaconie Protestantse

Gemeente Zwolle

           rekeningnummer diaconie:

NL02FVLB0699543320

t.n.v.

Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle

 

  

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE: ANBI-GEGEVENS *)

 

A.Algemene gegevens

Naam ANBI: *)

Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle

Telefoonnummer

(038) 421 75 96

RSIN/Fiscaal nummer:

007 358 349

Website adres:

www.diaconiezwolle.nl

E-mail:

diaconie@diaconiezwolle.nl

Adres:

Molenweg 241

Postcode:

8012 WG

Plaats:

Zwolle

 

 

De Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

 

De Diaconie PGZ is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerk­genootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie PGZ.

 

B. Samenstelling bestuur

 

Het bestuur van de PGZ ligt bij de Algemene Kerkenraad (AK) en wordt gevormd door de ambts­dragers van de PGZ. In de PGZ telt de AK veertien leden die worden afgevaardigd vanuit de zeven wijkgemeentes, alsmede uit vier boventallige leden (voorzitter, scriba, afgevaardigde vanuit het College van Diakenen en afgevaardigde vanuit het College van Kerkrentmeesters).

 

Het College van Diakenen (CvD) telt zeven leden die zijn afgevaardigd vanuit de zeven wijkdiaconieën en zes boventallige leden (voorzitter*, vicevoorzitter*, secretaris, penningmeester, algemeen adjunct en de diaconaal consulent). Het college is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De AK is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de AK als het CvD, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegen­heden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (ordinantie 11, art 3).

*Momenteel vacant.

 

C. Doelstelling/visie

Landelijk

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerk­recht, haar leden­administratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De PKN is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Plaatselijk

Als diaconie van de PGZ geven we uitvoering aan de werken van Barmhartigheid op basis van Wederkerigheid. Als onrecht wordt geconstateerd zal actie worden ondernomen om rechtvaardige verhoudingen te scheppen.

Het primaire diaconaat, oftewel het daadwerkelijke contact tussen hulpvragers en hulpverleners, wordt binnen de PGZ uitgevoerd door de individuele gemeenteleden. Ieder van hen bekleedt het algemene ambt van diaken. Dat ambt wordt door hen uitgeoefend in het gezin, de buurt, het werk, de kerk. De eerste verantwoordelijkheid rust dus op de gemeenteleden zelf, niet op de diakenen.

De verschillende wijkdiaconieën spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van de individuele gemeenteleden. Zij hebben de opdracht hen tot inzet te inspireren en daardoor het algemene ambt te activeren. Pas daarna zullen zij zelf in nood voorzien.

Het College van Diakenen ondersteunt het werk van de wijkdiaconieën door toerusting en scholing, door praktische hulp bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten, en door het doorgeven van ervaringen en informatie van de ene wijk aan de andere. Voorts kunnen de ervaringen in het uitvoerende werk via de bovenlokale structuren ingebracht worden in het publieke debat. Ook fungeert het bovenlokale werk als schakel in de communicatie tussen enerzijds gemeenten en parochies, en anderzijds de kerk wereldwijd in al haar gestalten

.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

Hier vindt u het beleidsplan 2013-2016 van onze diaconie.

Enkele additionele opmerkingen met betrekking tot financiën:

  • De voornaamste geldbronnen van de diaconie zijn: collectes tijdens kerkdiensten, giften, legaten en opbrengsten uit het diaconaal vermogen. Collectes: in elke kerkdienst zijn de eerste en de tweede van de drie collectes bestemd voor de diaconie, resp. de kerk (algemene middelen). De derde collecte heeft een specifiek (kerkelijk of diaconaal) doel, dat voor en tijdens de kerkdiensten wordt gepubliceerd, waar nodig door middel van een mondelinge oproep. Bijzondere collectes gaan gepaard met extra publiciteit. Ontvangen giften worden (geanonimiseerd) vermeld op de wekelijks uitgereikte kerkgroeten/zondagsbrieven, waar een stimulerend effect van uitgaat. Door een gedegen beleggings­beleid probeert de diaconie een hoog rendement op het vermogen te krijgen, daarbij het risico zo veel mogelijk beperkend.
  • Een aanzienlijk deel van het vermogen is ondergebracht bij een externe vermogens­beheerder, waardoor het vermogensbeheer is geprofessionaliseerd. De vermogensbeheerder dient zich te houden aan strikte voorwaarden, neergelegd in het beleggingsstatuut van de Diaconie PGZ, waarin het strategisch beleggingsbeleid is beschreven. Dit beleid berust op drie pijlers: a) het bedrag dat is ondergebracht in het externe beheer is van een dusdanige omvang dat het operationele betalingsverkeer (facturen, financiële ondersteuning etc.) niet in gevaar komt; b) de vermogensbeheerder belegt alleen in duurzame fondsen en c) de vermogensbeheerder belegt defensief, dat wil zeggen: met een beperkt risico.
  • Voor elk financieel jaar (= kalenderjaar) maakt het CvD een begroting, en na afloop een jaarrekening. Beide worden vastgesteld door de AK en beide worden gepubliceerd op de website. Zie ook punt F.
  • De diaconie heeft geen winstoogmerk. Door positieve en negatieve exploitatie­resultaten kan de omvang van het vermogen echter wel schommelen.

E. Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland. De Diaconie PGZ heeft één beroepskracht in dienst: de diaconaal consulent.

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werk­zaam­heden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Het leeuwendeel van het werk wordt gedaan door vrijwilligers.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

lees verder

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. Zie ook punt H.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Zie hier  de verkorte jaarrekening 2017

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. De Diaconie PGZ heeft geen woningen of landerijen in haar bezit; wel geld­middelen, die worden gebruikt om inkomsten te genereren die de diaconie aanwendt voor het diaconale werk.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

  *) ANBI = Algemeen Nut Beogende Instellingen